Back

งานกลึงเหล็กหล่อ

รับกลึงเจาะรูหน้าแปลน ยอย และทำเกลียวท่อ

จำหน่ายยอยประกอบพร้อมแก่นยางขนาดต่างๆ

Drilling flange and coupling

งานกลึงยอย_Zvutthi
งานกลึงหน้าแปลน_Zvutthi

Interested in our product?

Related products